فوري: مدارک مورد نياز فردوگاه تفليس
توجه:
با توجه به سياست هاي پليس فرودگاه تفليس تنها مسافراني که شرايط زير را دارند پذيرفته ميشوند:
1-داشتن بليط برگشت(داشتن بليط تفليس به امام)
2- داشتن واچر هتل
3-داشتن بيمه مسافرتي
4-داشتن هزينه متناسب با تعداد روزهاي اقامتسایر اعلانات